PROJEKT W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1, BADANIA NA RYNEK PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wdrażamy na rynek wyniki prac B+R w postaci nowatorskiego produktu, wieloodejściowych kolektorów do systemów RSW (Refrigerated Sea Water) w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dzięki zawartej Umowie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją Pośredniczącą w dniu 23.12.2020r.
Projekt realizujemy zgodnie z zakresem określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 2 143 000,00zł a maksymalna wysokość finansowania wynosi 1.178 650,00zł.Okres kwalifikowalności wydatków wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-11-01 i kończy się w dniu 30.11.2022r.

Szanowni Państwo na naszej stronie internetowej wkrótce podamy informacje o rozpoczęciu przeprowadzania postępowań w zakresie udzielenia zamówień z zachowaniem zasad wynikających z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Pełne informacje będą dostępne na stronie www.bazakonkerencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
Projekt jest realizowany w dwóch etapach ,pierwszy do 31.06.2021 i drugi do 30.11.2022.

Oczekujemy szerokiej współpracy.

Z wyrazami szacunku właściciel firmy Maxima Trading Co.
Andrzej Frącek